Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Kallelse till årsstämma 2022 – Svenska Gallowayföreningen

2022-04-07 |

Kallelse till årsstämma 2022 – Svenska Gallowayföreningen  

Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till årsstämma  

Måndagen 25/4 kl 19.00
Plats: Digitalt årsmöte för att så många som möjligt skall delta
18.55 Digitala mötet öppnas 
19.00  Årsmöte 
d.e. Medlemsmöte

Valberedningen hälsar att nya och gamla medlemmar som är intresserade av att delta i föreningens arbete gärna kontaktar valberedningen på soleskogstefan@gmail.com

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Kassörens ekonomiska rapport 
7. Revisorernas berättelse 
8. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
9. Bestämmande om ersättning till styrelse och revisorer 
10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 
11. Val av två revisorer jämte suppleant 
12. Val av ledamöter till valberedning, minst två helst tre stycken 
13. Fastställande av medlemsavgifter 
14. Val av avelsråd 
15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet. Förslag från enskildmedlem skall lämnas skriftligt till styrelsen senast åtta dagar före årsmötet. 
16. Övriga ärenden 

Anmälan senast den 20/4 per e-post till: pernilla@norserud.se, 0703123817 
Du kommer få möteslänken på din epost inför mötet.
Hjärtligt Välkomna! 
//Styrelsen