Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Årsmöte 2015

2015-05-03 | Här är inbjudan till föreningens årsmöte 17 maj.

SvenskaGallowayföreningens årsmöte hålls på Internet!

Enligt §9 i föreningens stadgar inbjudes härmed medlemmarna tillföreningens årsmöte. Inbjudan sker med e-post till medlemmarna i föreningensregister samt annonseras på föreningens hemsida.

Dag och tid: Söndagen den 17 maj klockan 10.00

Plats: Skype/Internet- se not nedan om detaljer

Meddela mig på pernilla@norserud.se att ni har för avsikt att delta eller ej senast den 10 maj.

HjärtligtVälkomna!

Styrelsen

PS. Ni som sålt djur och inte anmält de nya ägarna som medlemmar, varvänliga och vidarebefordra denna inbjudan till dem.

Dagordning för årsstämman

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötes protokoll
 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Kassörens ekonomiska rapport
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 9. Bestämmande om ersättning för styrelse och revisorer
 10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 11. Val av två revisorer jämte suppleant
 12. Val av ledamöter till valberedning, minst två helst tre stycken
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Val av avelsråd
 15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet. Förslag från enskild medlem ska lämnas skriftligen senast 8 dagar före årsmötet
 16. Övriga ärenden

 

Om Skype…

Avsikten är att hålla mötet via Skype (utankamera/video, endast ljud). Skype går utmärkt att köra från både dator ochmobiltelefon med internetuppkoppling och är dessutom gratis. På dagen D kommerjag att ringa upp alla som anmält sig och koppla samman alla oss till ettgruppsamtal.

För att det skall gå smidigt är det viktigt att ni inkluderarert skype-namn/adress i mailet, - så kommer jag att ’koppla ihop oss’ i god tidföre mötet för att verifiera att allt funkar. Om något är krångligt/oklartrörande detta, - hör av er!! /Pernilla