Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Kallelse till årsstämma 2023 – Svenska Gallowayföreningen

2023-05-09 | Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till årsstämma

Tisdagen 23/5 kl 19.00


Kallelse till årsstämma 2023 – Svenska Gallowayföreningen  

Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till årsstämma  

Tisdagen 23/5 kl 19.00

Plats: Digitalt årsmöte för att så många som möjligt skall delta

18.55 Digitala mötet öppnas 

19.00  Årsmöte 

d.e. Medlemsmöte

 

Valberedningen hälsar att nya och gamla medlemmar som är intresserade avatt delta i föreningens arbete gärna kontaktar valberedningen påsoleskogstefan@gmail.com

 

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötetsprotokoll 

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Kassörens ekonomiska rapport 

7. Revisorernas berättelse 

8. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 

9. Bestämmande om ersättning till styrelse och revisorer 

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 

11. Val av två revisorer jämte suppleant 

12. Val av ledamöter till valberedning, minst två helst tre stycken 

13. Fastställande av medlemsavgifter 

14. Val av avelsråd 

15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet. Förslagfrån enskildmedlem skall lämnas skriftligt till styrelsen senast åtta dagarföre årsmötet. 

16. Övriga ärenden 

 

Anmälan senast den 20/5 per e-post till: pernilla@norserud.se,0703123817 

Du kommer få möteslänken på din epost inför mötet.

Hjärtligt Välkomna! 

//Styrelsen