Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Kallelse till årsstämma 2024 – Svenska Gallowayföreningen

2024-04-08 | Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till årsstämma Måndagen 22/4 kl 19.00

Plats: Digitalt årsmöte för att så många som möjligt skall delta


Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till årsstämma Måndagen 22/4 kl 19.00

Plats: Digitalt årsmöte för att så många som möjligt skall delta

18.55 Digitala mötet öppnas

19.00 Årsmöte d.e. Medlemsmöte

Valberedningen hälsar att nya och gamla medlemmar som är intresserade av att delta i föreningens arbete gärna kontaktar valberedningen på soleskogstefan@gmail.com

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Kassörens ekonomiska rapport

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

9. Bestämmande om ersättning till styrelse och revisorer

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

11. Val av två revisorer jämte suppleant

12. Val av ledamöter till valberedning, minst två helst tre stycken

13. Fastställande av medlemsavgifter

14. Val av avelsråd

15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet. Förslag från enskildmedlem skall lämnas skriftligt till styrelsen senast åtta dagar före årsmötet.

16. Övriga ärenden

Anmälan senast den 19/4 per e-post till: pernilla@norserud.se, 0703123817 Du kommer få möteslänken på din epost inför mötet.

Hjärtligt Välkomna!

//Styrelsen